เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความคิดเห็น