วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เข้าร่วมการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Home Room) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -4 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ณ ลานชั้น 4 อาคาร 19 สิริวิชญากร เพื่อชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำนักศึกษาด้านการเรียน การลงทะเบียนและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา อีกทั้งมีกิจกรรมการมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ความคิดเห็น