ร่วมฟังเทศน์ นั้่งสมาธิ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 19.30 น.

บริเวณลานที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น