โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ตามเกณฑ์การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น