26 พ.ค. 2566 เป็นตัวแทนสำนักงานบริการวิชาการ ร่วมแจกกล้าพันธุ์ไม้ ณ ศูนย์เรียนรู้ปะคำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการของกระทรวงพลังงาน

ความคิดเห็น