วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เป็นกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิคือ อาจารย์ ดร.สุกัญญา สมพร้อม จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ความคิดเห็น