22-24 พค 2566 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการปลูกแฝก ณ ศูนย์เรียนรู้หนองขวางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

ความคิดเห็น