โครงการประกวดออกแบบสติกเกอร์ เพื่อรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย ประจำปี2566 โดยใช้เกณฑ์การประกวด ดังนี้

กติกาการสมัครเข้าร่วมโครงการ

๑. เนื้อหาที่ปรากฏในสติกเกอร์ต้องสื่อถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์ประกอบ

๒. สติกเกอร์ต้องมีองค์ประกอบของรูป สัญลักษณ์ หรือแบบอักษรไทย หรือ อังกฤษ     

ผู้เข้าประกวดอาจทำการออกแบบเอง หรือเลือกใช้อักษรที่มีอยู่ก็ได้

๓. แบบสติกเกอร์ที่ส่งประกวดต้องแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่น่าสนใจจดจำ

ง่าย สื่อสารการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างชัดเจน

๔. สติกเกอร์ติดหน้าลิฟต์ มีขนาด กว้าง ๑๑๐ ซม. สูง ๒๑๐ ซม.

๕. ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น

๖. เนื้อหาการออกแบบต้องเกี่ยวข้องกับ เครื่องปรับอากาศ ,ไฟฟ้า,น้ำ และน้ำมันเชื้อเพลิง

๗. ผลงาน จะต้องไม่คัดลอก ลอกเลียนจากผลงานของผู้อื่น   

ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานได้ที่ งานอนุรักษ์พลังงาน ชั้น ๒ กองอาคารสถานที่และบริการ

พร้อมผลงานตัวจริงและผลงานในรูปแบบไฟล์ ( .PSD, .JPEG) ลงใน DVD ,CD หรือ USB Flash Drive

พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศผลรางวัลในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ 

 

ความคิดเห็น