ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น