การประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จัดโดย สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การประชุม คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น