อาจารย์ ดร โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ เข้าร่มการประชุมและสัมมนา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก็และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องโกวิท เชื่อมกลาง

อาจารย์ ดร โยธิน จ่าแท่นทะรังค์

ความคิดเห็น