โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การวัดประประเมินผล ผ่านระบบ BRU LMS สำหรับอาจารย์ผู้สอน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17213

อาคารนวัตปัญญา (อาคาร17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น