ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การศักยภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผ่านระบบ BRU LMS สําหรับอาจารย์ผู้สอน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17121 อาคารนวัตปัญญา (อาคาร 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น