วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป” ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคาร 15

ความคิดเห็น