อ.ดร.โยธิน จ่าแท่นทะรังค์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ได้เข้านำเสนอการจัดระบบการจัดกิจกรรมนักษา (ออนไลน์) ในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อออกใบรับรองกิจกรรม ท่านอธิการให้นำเสนอต่อในการประชุมกรรมการบริหาร และทำความเข้าใจกับอาจารย์ที่ปรึกษาในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566  เวลา13.00-13.30น ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น