✅อบรมการใช้งานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
และลายมือชื่อดิจิทัล
📌ณ อาคารนวัตบัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
23 พฤษภาคม 2566

ความคิดเห็น