ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผ่านระบบ BRU LMS สำหรับอาจารย์รายวิชาศึกษาทั่วไป” วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17111 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น