เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพกายจิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายจิตของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และจัดสวัสดิการในหอพักนักศึกษา เป็นวันดีๆที่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้รับการส่งเสริมสุขภาพกายจิต รู้จักตนเอง เข้าใจคนอื่น สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้

ความคิดเห็น