ผศ.ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทด อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้เข้าร่วมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 17212 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น