ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโศก  ไทยจันทรารักษ์

Assistant Professor Dr.Asoke Thaichantararak

  1. ข้อมูลพื้นฐาน

วันเกิด                              19 สิงหาคม 2520 จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่อยู่                                 439/7 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์                            08 1967 6989

E-mail                              asokathai@gmail.com

สถานภาพ                         สมรสกับ นางภานรินทร์ ไทยจันทรารักษ์  อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

2. ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา จังหวัด
ปริญญาเอก

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)

2558 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่)

2549 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี

ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

2543 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
มัธยมศึกษา

(ศิลป์-คณิต)

2539 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์

3. ผลงานด้านวิชาการ ตำรา / เอกสารประกอบการสอน / บทความวิชาการและผลงานวิจัย

3.1 ประวัติการดำรงตำแหน่งวิชาการ

ดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน / สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
อาจารย์

(อาจารย์อัตราจ้าง)

สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์

1 มิถุนายน 2544 ถึง

30 พฤศจิกายน 2549

อาจารย์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1 ธันวาคม 2549 ถึง

7 กรกฎาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

8 กรกฎาคม 2559 ถึง

30 กันยายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

สาขาวิชาศิลปศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1 ตุลาคม 2560 ถึง

ปัจจุบัน

 

3.2 ผลงานด้านวิชาการประเภทตำรา

ลำดับ ชื่อตำรา หน่วยงานที่เผยแพร่ ปีที่พิมพ์และรายละเอียด
1 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

พ.ศ.2549

พิมพ์โดย โปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 95 หน้า

2 สุนทรียศาสตร์เพื่องานกราฟิก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

พ.ศ.2553

พิมพ์โดย โปรแกรมวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 116 หน้า

3 สุนทรียภาพในการรับรู้

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2558 เลขมาตรฐานหนังสือ

isbn : 978-616-382-220-8 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 173 หน้า

 3.3 ผลงานเอกสารประกอบการสอน

ลำดับ ชื่อเอกสารประกอบการสอน หน่วยงานที่เผยแพร่ ปีที่พิมพ์และรายละเอียด
1 ประวัติศาสตร์การออกแบบ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2559 เลขมาตรฐานหนังสือ

isbn : 978-616-361-888-7

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 221 หน้า

2 สุนทรียภาพในการออกแบบ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พ.ศ.2559 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 219 หน้า

3 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันตก

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2560 เลขมาตรฐานหนังสือ

isbn : 978-616-361-888-7 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จำนวน187 หน้า

4 ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 157 หน้า

5 ศิลปกรรมในภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2561 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 160 หน้า

6 ประวัติศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ.2561 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 221 หน้า

7 สุนทรียภาพและจริยธรรมในการดำรงชีวิต (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2562 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 114 หน้า

3.4 ผลงานเอกสารประกอบการอบรม

ลำดับ ชื่อเอกสารประกอบการอบรม หน่วยงานที่เผยแพร่ ปีที่พิมพ์และรายละเอียด
1. การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ศิลปะ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ.2547

พิมพ์ที่ศูนย์ถ่ายเอกสาร ซีพี

จำนวน 50 หน้า

2. คอมพิวเตอร์ศิลปะการตกแต่งภาพและสร้างภาพเคลื่อนไหว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2548

พิมพ์ที่ศูนย์ถ่ายเอกสาร ซีพี

จำนวน 72 หน้า

3 การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Abode Premiere Pro ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๒ บุรีรัมย์ พ.ศ.2554

พิมพ์ที่ศูนย์ถ่ายเอกสาร ซีพี

จำนวน 85 หน้า

4 คอมพิวเตอร์ศิลปะเพื่อครูศิลปะ

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2554

พิมพ์ที่ศูนย์ถ่ายเอกสาร ซีพี

จำนวน 100 หน้า

5 การออกแบบกราฟิกสิ่งพิมพ์ระบบดิจิทัล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2554

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

จำนวน 106 หน้า

3.4 บทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์

ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฉบับที่ตีพิมพ์ ฐานวารสาร
1 การผลิตศิลปกรรม แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง

Art production with inspiration from Phanom Rung Sanctuary

รมยสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 12

หน้า 113-124

วันที่ตีพิมพ์ 1 พ.ค.2558

TCI 1
2 การสร้างสรรค์จิตรกรรม “แรงบันดาลใจจากภาพสลักปราสาทหินพนมรุ้ง” วารสารศิลปะและวัฒนธรรม “ศิลปกรรมอนุภาคลุ่มน้ำโขง” ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน 2562

วารสารมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3 การสืบสานมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564

หน้า 25-37

รับรองโดย สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 การรวบรวมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่การสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดบุรีรัมย์ มนุษยสังคมสาร

(วารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

วารสารมนุษยสังคมสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 หน้า 109-122

TCI 2

3.5 ผลงานวิจัย

ลำดับ ชื่อผลงาน หน่วยงานที่ให้ทุน ปี พ.ศ.
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และสนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2562
2 เครื่องประดับเอกลักษณ์จากกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ในฐานะที่ปรึกษาวิจัยเชิงพื้นที่) ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาเครื่องประดับชนเผ่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดินแดนอีสานใต้” สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 2563
3 การจัดทําข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 2563
4 การสำรวจหมู่บ้านศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ ตามโครงการมรดกแห่งชาติ แหล่งชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563
5 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

2565

 

3.6 ประวัติการแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรม

พ.ศ. 2539 – 2547 นิทรรศการศิลปกรรมประจำปีของชมรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 19, 21, 22, 25

พ.ศ. 2540      นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปินกลุ่มสัมทรีย์ ครั้งที่ 2 “ร้อยสีอีสาน”

พ.ศ. 2542      นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มศิลปิน “สิปปะ” จ.บุรีรัมย์

พ.ศ. 2543      นิทรรศการสีน้ำคณาจารย์ราชภัฏอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2544      นิทรรศการผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มศิลปินอีสาน และกลุ่มศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2545      ศิลปกรรมประกันคุณภาพ 8 คณาจารย์ศิลปะราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2546      ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ หอสมุดกลาง                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2547      นิทรรศการผลงานศิลปกรรม กลุ่มศิลปินอีสาน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนวิจิตรกรรม แขวงหลวง

พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. 2550      นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา “เพื่อพ่อผู้พอเพียง” กลุ่มศิลปินเมืองแปะ                          บริเวณหน้าจวนผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2551-2552 นิทรรศการศิลปกรรมศิลปินอีสาน ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้าจวนผู้ว่าจังหวัด

บุรีรัมย์, ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2553      นิทรรศการศิลปกรรม “Abstracts Painting” โดย ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ และนิสิต

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย รุ่น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ

ร้านเหมือนฝัน กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2555 – 2559 นิทรรศการศิลปกรรมกลุ่มเมืองแปะ “ศิลปินผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรม จ.บุรีรัมย์” โดยจัดแสดง

ผลงานนิทรรศการศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกปี

พ.ศ. 2558      นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดอาคาร

สิริวิชญากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2559      นิทรรศการ กลุ่ม OUTSIDE IN 2 “innovation Art” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

– ศิลปกรรมลุ่มน้ำโขงสัญจร ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ                         สุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ถวายบังคมพระทรงฉัตร รัชกาล ผู้ทรงผ่าน แผ่นดินพบ                             บรรจบฟ้า” เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร                     นวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560      – นิทรรศการศิลปกรรม “ฮักแพงแจ้งใจ” สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสัญจรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2561      – นิทรรศการศิลปกรรมอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ วิทยาลัยศิลปะ​ มหาวิทยาลัยเว้​ ประเทศเวียดนาม

พ.ศ. 2562      – นิทรรศการศิลปกรรมอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พ.ศ. 2563      – นิทรรศการศิลปกรรมอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน

มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 2 แนวทาง

  1. ด้านความงามของปราสาทขอม โดยศึกษาในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบที่ปรารกฏ เพื่อนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบใหม่ ตามสื่อวัสดุใหม่ นำเสนอเป็นผลงานจิตรกรรมในรูปแบบประยุกต์เนื้อหาและเทคนิคใหม่ๆ
  2. สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของลัทธินีโออิมเพรสชั่นนิส โดยการวาดในสิ่งที่ประทับใจและ อาศัยการนำเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการเห็นสีและการผสมสีด้วยสายตา ด้วยการจุดสีและ การวางตำแหน่งสีเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเห็น

4. ประสบการณ์ในการบริหารงานในสถาบันอุดมศึกษา

ดำรงตำแหน่ง หน่วยงาน / สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1 มิถุนายน 2550 ถึง

30 กันยายน 2554 และ 1 ตุลาคม 2556 ถึง

30 กันยายน 2558

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทตัวแทนจากอาจารย์ประจำ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 19 มีนาคม 2557 ถึง

19 มีนาคม 2560

เลขานุการอธิการบดี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พ.ศ. 2547-2553
กรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ สภาคณาจารย์และ ข้าราชการ 10 เมษายน 2561 ถึง มีนาคม 2563
ประธานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มิถุนายน 2563 ถึง 2564
รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1 ธันวาคม 2560 ถึง 2564

ผลงานที่โดดเด่น

พ.ศ. 2548 ก่อตั้งสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาศิลปะดิจิทัล)

พ.ศ. 2555 ก่อตั้งโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

5. การเป็นที่ยอมรับของสังคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

        5.1 ในฐานะการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

พ.ศ. 2558 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาศิลปกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

พ.ศ. 2560 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ.2559 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ แก่ พระมหาชวี อิสฺสโร นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2560 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัย ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พ.ศ. 2560-2561 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสาร “รมยสาร” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พ.ศ. 2564 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตร การวาดเส้นพื้นฐาน (หลักสูตรระยะสั้น) พ.ศ. 2564 สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560-2564 เป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

พ.ศ. 2561 เป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ.2562 เป็นผู้ประเมินอิสระ (Peer reviewer) ในการพิจารณาบทความวิจัยตีพิมพ์ในรายงานหลังการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2559-2564 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2562-2564 เป็นกองบรรณาธิการประจำวารสารวิชาการศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2563 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ ในการกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2563 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสาร “มนุษยสังคมสาร(มมส.)” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2563 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาเครื่องประดับชนเผ่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งดินแดนอีสานใต้ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

พ.ศ. 2563 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ ด้านการสร้างผลงานศิลปะ แก่นิสิตสาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. 2564 เป็นผู้อ่านพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ (Peer reviewer) ในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำหรับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2564 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการตลาดออนไลน์จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม ของคนไทยยุคใหม่ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เน็คซ์ทูบี จำกัด

        5.2 ในฐานะการได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตัดสินการประกวด

พ.ศ. 2554 กรรมการตัดสินการแข่งทักษะทางคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Photoshop จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2554 กรรมการตัดสินการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ งาน “40 ปี วิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2554-2565 กรรมการตัดสินการประกวดรถในขบวนแห่ งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย โดย เทศบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2555-2565 กรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษางานประเพณีแห่เทียน เทศบาลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2555 กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพระบายสี จัดโดย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

พ.ศ. 2555 กรรมการตัดสินการประกวดหนังสั้น จัดโดย ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส ภาคตะวันออเฉียงเหนือ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2556 กรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2557 กรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพงาน “รับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ ณ พนมรุ้ง” จัดโดย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560 กรรมการตัดสินการประกวดเว็บไซต์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560-2562 กรรมการตัดสินการประกวดเทียนพรรษางานประเพณีแห่เทียน เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560-2563  กรรมการตัดสินการประกวดพานไหว้ครู กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560 กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี งานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 4 จัดโดย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พ.ศ. 2560-2562 กรรมการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560-2564 กรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2560-2563 กรรมการตัดสินการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง โดย กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

พ.ศ. 2561 เป็นกรรมการพิจารณาผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (Logo) และการประกวดสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมศ์” ณ จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. 2561 กรรมการตัดสินการแข่งขัน การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1- ม.3 ในงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนปีการศึกษา 2561” ระดับชาติ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

พ.ศ. 2564 เป็นคณะกรรมการตัดสิน “ทักษะการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์” ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2563 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  1. การได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร / เป็นกรรมการ (พ.ศ. 2554-2564)
วัน เดือน ปี เนื้อหาที่บรรยาย หน่วยงานที่เชิญ
2-3 มีนาคม 2554 การออกแบบสื่อพิมพ์พิมพ์สำหรับงานทางวัฒนธรรม โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6-7 ก.ค. 2554 การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Abode Premiere Pro ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต ๓๒ บุรีรัมย์
17-30 มิ.ย.2557 การทำซีลสกรีนเสื้อ ในโครงการสร้างปละพัฒนาผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในอุดมศึกษาเป็นฐาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7 ก.พ. 2557 มุมมองศิลปะปัจจุบัน สู่อนาคต สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
11-12 ม.ค.2557 การจัดรูปแบบหนังสือด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

24 – 26 ก.ค. 2558 การเขียนและการออกแบบหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

9 – 10 ส.ค. 2560 เสวนาเรื่อง มูลค่าและคุณค่าของผลงานศิลปะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

28-29 มิถุนายน 2560 การใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยและในชีวิตประจำวัน แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4 และ 11 ตุลาคม 2560 การใช้โปรแกรม Adobe InDesign ในการจัดทำวารสารวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10 มีนาคม 2562 การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดทำหลักสูตรและการขยายผลการส่งเสริมและยกระดับการบริหารจัดการ สภาวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค เพื่อการยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
25 เมษายน 2561 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15 พฤษภาคม 2562 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
18-19 มิถุยายน 2563 การจัดการเรียนรู้ด้านหลักสูตร แก่คณาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

26 กรกฎาคม 2563 คอมพิวเตอร์ออกแบบสำหรับนักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1 มีนาคม 2564 บรรยายเรื่อง ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
3-4 มีนาคม 2564 บรรยายเรื่อง ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น และคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อบ่มเพาะ ณ โรงแรมเรย์โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
8 มีนาคม 2564 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการปรับแต่งภาพถ่ายในรูปแบบต่าง ๆ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น