เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของประเทศไทย มีการเลือกตั้ง ประชาชนชาวไทยได้ไปทำหน้าที่ของตนเอง ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองไทยที่ดี

 

ความคิดเห็น