เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบายศรสู่ขวัญ ผู้ปกครองมอบลูกเป็นศิษย์ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมอบความไว้วางใจมอบลูกให้อาจารย์ดูแลและได้รู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสวดมนต์ ณ ลานองค์พระสัพพัญญูสุคโต เพื่อปลูกฝังด้านความรัก ความผูกพัน และคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

ความคิดเห็น