กิจกรรมปฐมนิเทศและพูดคุยแนะนำการลงทะเบียนเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 11 พฤษาภาคม 2566 ณ ห้อง 12206 อาคาร 12 ชั้น 2 #คณะครุศาสตร์

 

ความคิดเห็น