วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําและเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (กิจกรรม Educational talk สําหรับอาจารย์คณะครุศาสตร์) ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ให้กับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์
เอกสารประกอบการอบรม : เทคนิคการเขียนบทความ โดย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ http://blog.bru.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.pdf

ความคิดเห็น