วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษและทักษะดิจิทัลเพื่อความพร้อมในการเรียนของนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น