คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำเกี่ยวกับการเรียการสอน ระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุม BRU Complex (อาคารอเนกคุณาการ) อาคาร 23 ชั้น 6

ความคิดเห็น