ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2566 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แจ้งแนวทางกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1

ความคิดเห็น