กำหนดวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2566
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รุ่นที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะพยาบาลศาสตร์
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
#scbru66 #BRU52

ความคิดเห็น