วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะกลางน้ำ ของยุทธ์ฯ 1 และ 3 แบบออนไซต์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 ชั้น 2 อาคารสิริวิชญากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น