เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล ศรีสังวาลย์ ประจำปี 2565 สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย จากกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทำให้ข้าพเจ้าศรัทธาในวิชาชีพพยาบาล และยึดมั่นในการทำความดีรักและศรัทธาในตัวท่าน…อาจารย์ผู้ให้ทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไข…แบบอย่างที่ดี…ดีกว่าคำสอน!!

.

 

 

ความคิดเห็น