โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE)
ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ ระยะที่ 3
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566
ณ หาดเจ้าหลาว บ้านไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็น