วันที่ 26-28 เมษายน 2566 โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศของคณะครุศาสตร์ ระยะที่ 3 ณ หาดเจ้าหลาว บ้านไร้แผ่นดิน จังหวัดจันทบุรี

ความคิดเห็น