ร่วมเข้าฟังสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Taking Data Science to the Next Level: Advanced Insights through Spatial Analysis”

GeoAI เป็นส่วนผสมของเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศเข้ากับ AI และโลเคชัน ซึ่งสามารถนำมาประยุต์ใช้ในการทำ Mapping ได้ เช่น การจับวัตถุและแยกประเภทด้วย Point clouds และ Raster surface ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล (Remote sensed data) เป็นต้น

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 10.00 – 11.00 น. ผ่านทาง Zoom Webinar
📌ลงทะเบียนฟรี: http://bit.ly/3zJcIdF

ความคิดเห็น