อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่ รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ความคิดเห็น