สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำลายมือชื่อดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น