วันที่ 17 เมษายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรม PLC ความก้าวหน้าในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการ TPCK, CLIL, PBL และ CBL ของครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 6 (บรรจุปี พ.ศ. 2564) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ความคิดเห็น