เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ส่งเสริมให้มีความ ร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายในสถาบัน สนับสนุนกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในสถาบันการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น.ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต และอาคาร บ้านเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น