วันที่ 10 เมษายน 2566 เข้าร่วมกิจกรรม “ครุศาสตร์สงกรานต์ สืบสานประเพณี” ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีการสรงน้ำพระและคณาจารย์อาวุโสของคณะครุศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุของมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น