วันที่ 8-9เมษายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ล่ามจีน วิชาภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ร่วมกับ อาจารย์ปนิดา ทองบุญชม และอ.ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาชาวจีน) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้อง 150904

ความคิดเห็น