วันที่ 1-2 เมษายน 2566 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ล่ามจีน วิชาภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยเสนอ ตรีวิเศษ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาชาวจีน) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้อง 150904

ความคิดเห็น