วันที่ 3 เมษายน 2566 เข้ารับรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 ชั้น 2 ซึ่งโครงการนี้จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประกวดครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Personal Website (คณาจารย์) 

ความคิดเห็น