วันที่ 3 เมษายน 2566 เข้ารับรางวัลการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคาร 15 ชั้น 2 ซึ่งโครงการนี้จัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประกวดครั้งนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Personal Website (คณาจารย์)

ความคิดเห็น