สำหรับกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุแม่เหล็กของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และ ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ทางสมาคมแม่เหล็ก IEEE Magnetics Society Thailand Chapter ได้จัดกิจการ Webinar Series ขึ้นสำหรับปี 2566 เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหสาขาต่างๆ นำไปสู่การพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนางานวิจัยโดยเฉพาะงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวัสดุแม่เหล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคต

จัดขึ้นในวัน พุธ ที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.00 ผ่านห้องประชุมทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom

🧲 รศ.ดร. พงศกร กาญจนบุษย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งทำการศึกษาวิจัยด้านวัสดุพลังงานโดยเน้น วัสดุเพอรอฟสไกต์ (Perovskite) สำหรับการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ในหัวข้อ
“Thin Films for Multiplex Applications: Solar Cell, Light Emitting Diode, Photodetector, and Radiative Cooling Film”
และ
🧲 ดร. มติ ห่อประทุม จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีฟิล์มบาง ในหัวข้อ
“Design and Engineering of Sculptured Thin Films by PVD for Sensing Applications”, Opto-Electrochemical Sensing Research Team, Spectroscopic and Sensing Devices Research Group, National Electronic and Computer Technology Center”
  credit : IEEE Magnetics Society Thailand Chapter

ความคิดเห็น