วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 21.00 น. ดิฉันและนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ตรวจเวรประจำวันหอพักราชพฤกษ์ 4 เพื่อดูแลความเรียบร้อยของหอพัก และตรวจสุขภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี และเป็นการฝึกความรับผิดชอบ จิตอาสา การเป็นผู้นำของนักศึกษา ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของนักศึกษาและอาจารย์พยาบาล

ความคิดเห็น