เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเอกสาร ตำรา และบทความวิจัยให้ได้มาตรฐานเพื่อกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นท. ดร. สุมิตร  สุวรรณ ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ห้องประชุมมนุษยสังคมวัฒนา ชั้น2 อาคาร 25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น