วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 เป็นวิทยากรอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra จัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

ความคิดเห็น