วันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ล่ามจีน วิชาภาษาไทย ภาคฤดูร้อน ร่วมกับอาจารย์ทิพวัลย์ เหมรา ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (นักศึกษาชาวจีน) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 9 ห้อง 150904

 

ความคิดเห็น