ระหว่างวันที่ 20 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

ความคิดเห็น