นำนักศึกษาร่วมงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 #ทักษะการประเมินทางประสาทสัมผัสทางด้านอาหาร✌🏻 ในวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ความคิดเห็น