วันที่ 19 มีนาคม คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
(U2T for BCG) เฟส 2 เพิ่มเติม ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ต าบลโคกเหล็ก อ าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งมีอาจารย์ประจำตำบลได้แก่ อ.สุภาพร บุญมี อ.มณีนุช ให้ศิริกุลและอ.ศักดิ์ชัย ศรีกลาง โดยคณะกรรมการได้เยี่ยนชมผลิตภัณฑ์ขนมไทยและน้ำดื่นสมุนไพร พร้อมให้กำลังใจและข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ไฟล์แนบ

jpg 334879024_937389603960594_4714309561287927124_n

ขนาดไฟล์ 30 KB | จำนวนดาวน์โหลด 37 ครั้ง

jpg 334206014_1251003972461530_8921092233417346556_n

ขนาดไฟล์ 60 KB | จำนวนดาวน์โหลด 41 ครั้ง

jpg 334470185_724124069253762_7982722108023116646_n

ขนาดไฟล์ 79 KB | จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง

ความคิดเห็น